بخش Fintech از کمبود استعدادی بیشتر پس از Brexit ترس دارد

رهبران فناوری از جمله nbsp سرمایه گذاران سرمایه گذاری nbsp و nbsp موسسات راه اندازی fintech در مورد اینکه چگونه Brexit بر روی بخش فن آوری پرش در بریتانیا در رویداد Fintech بیرون از مرزها در طول هفته لندن Fintech هفته تأثیر می گذارد در حالی که هنوز هم خیلی زود است که می گویند که چه برسیت تاثیر خواهد NBSP بر توانایی شرکت های بریتانیا برای استخدام و حفظ استعداد صنعت fintech به وضوح در مورد مسئله و برنامه ریزی برای همه احتمالات فکر استعداد است بسیار مهمتر از سرمایه برای بسیاری از مراحل اولیه starttech finetch با توجه به VC راب موفات سرمایه گذاری Prodigy چشم انداز شروع Hiroki T