کلون های اولین میمون جهان در چین ایجاد شد

تاریخ: 1/25/2018 4:54:27 PM +00:00

اخبار جهان

ترجمه شده توسط سایت خبری تلکسیران - جهان

اخبار سیاسی

دانشمندان در چین نخستین بار با استفاده از دو خوابیده به یکدیگر دست یافته اند. آنها به این جهان با استفاده از همان پروسه ای که برای کشف دالی گوسفند بیش از 20 سال پیش به این جهان آمده اند، اولین آنها هستند که با استفاده از تکنیک به ارمغان آوردن چشم انداز انسان ها شبیه شده اند. هرگز نزدیک تر از الجزیره هانا هوکسر بیشتر است